चितवनकी कोरोना संक्रमितले बाँडेको चकलेट खाने पनि अब क्वारेन्टाइनमा
sf]/f]gf laz]if c:ktfn lrtjg, ^ r}t M e/tk'/ dxfgu/kflnsfsf] cu'jfOdf lrtjg k|bz{gL s]Gb|df z'qmaf/ laxfgaf6 ;~rfng ug{ nfluPsf] e/tk'/ sf]/f]gf laz]if -c:yfoL_ c:ktfn . t:jL/ M gf/fo0f clwsf/L, /f;;

अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिवार, वैशाख ६ २०७७ १३:३५:४२
कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्वन्धित समाचार

सबै