चितवनकी कोरोना संक्रमितले बाँडेको चकलेट खाने पनि अब क्वारेन्टाइनमा
sf]/f]gf laz]if c:ktfn lrtjg, ^ r}t M e/tk'/ dxfgu/kflnsfsf] cu'jfOdf lrtjg k|bz{gL s]Gb|df z'qmaf/ laxfgaf6 ;~rfng ug{ nfluPsf] e/tk'/ sf]/f]gf laz]if -c:yfoL_ c:ktfn . t:jL/ M gf/fo0f clwsf/L, /f;;
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: शनिबार, बैशाख ६, २०७७ १३:३५:४२
Ktmdainik.com मा प्रकाशित भएको समाचारमा कुनै सल्लाह वा सुझाव दिनुपरेमा अथवा कुनै समाचारमा चित्त नबुझेर गुनासो पोख्नु परेमा वा विज्ञापन प्रकाशित गर्नु परेमा हामीलाई [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ । निरन्तर समाचारको लागी हामीसँग फेसबुक तथा ट्वीटरमा जोडिन सक्नुहुनेछ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार