बढीमा १४ दिन लकडाउन थप्ने उच्चस्तरीय समितिको निर्णय
sf7df8f}F, @ r}tM sf]/f]gfaf/] 5nkmndf pkk|d sf]/f]gf efO/;sf ljifodf cfOtaf/ k|wfgdGqL tyf dlGqkl/ifb sfof{nodf ePsf] 5nkmndf pRr:t/Lo ;ldltsf ;+of]hs tyf pkk|d O{Zj/ kf]v/]n Pj+ ;xefuL k|b]z:t/Lo d'VodGqLx? . t:jL/ M rGb|snf If]qL÷/f;;

कुनै सल्लाह, सुझाव वा प्रतिकृयाको लागि [email protected] मा इमेल पठाउन सक्नुहुन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस

सम्वन्धित समाचार

सबै